Satış Mağazamız Cari İşlemler Aidat İşlemleri
ANKET
ÜYE BİLGİ GÜNCELLEME
DİLEK / ŞİKAYET
DERNEK TARİHÇESİ
DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ
ŞUBELERİMİZ
ÜYELİK KOŞULLARI
İKTİSADİ İŞLETMEMİZ
GÜNCEL HABERLER
DUYURULAR
ATÇININ SESİ
AT SAHİPLİĞİ BELGESİ
AT SAHİPLİĞİ VİZESİ
YÖNETMELİKLER
TAY SATIŞLARIMIZ
SEYİS ÖDEMELERİ
SİGORTA PRİMİ ÖDEME KURALLARI

Duyurular

At Yarışları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında.

9.10.2019 / 12.06

DUYURU

09.10.2019 tarih ve 30913 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren “AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” de değişen önemli maddeler aşağıdaki gibidir;

 

Doping muayenesi, kan grubu ve DNA testi

MADDE 76 – (1) Alınan şüpheli numunelerin birinci analizi Yarış Otoritesi tarafından belirlenen bir laboratuvarda üç kişiden oluşan doping muayene heyeti uzmanları tarafından yapılır. Birinci analiz sonucu müspet çıktığı takdirde, müspet çıkan numunelerin ikinci analizi, varsa Bakanlığa ait başka bir referans ya da akredite, at yetiştiriciliği ve yarışçılığı ile ilgili Türkiye’nin üyesi olduğu Association of Official Racing Chemist (AORC) profesyonel üyesi bulunduran referans laboratuvarda görevli üç uzman tarafından, yoksa birinci analizin yapıldığı laboratuvarda altı uzman kişiden oluşan doping karma muayene heyeti tarafından yapılır. Bunların üçü birinci analizi yapan doping muayene heyeti uzmanları olup diğer üçü de bu konu ile ilgili uzmanlar arasından Yarış Otoritesi tarafından görevlendirilir. İkinci analiz sonucu düzenlenen rapor kesindir.

Lisans, izin belgesi vizesi ve geçerlilik

MADDE 85

(13) (Değişik:RG-29/2/2012-28219)  Lisansını vize ettirmek suretiyle on yıl süre ile jokeylik yapmış olan kişiler ve jokey olabilme şartlarını yaşı nedeni ile yitirmiş aprantilerden, 25 yaşından itibaren kesintisiz olarak on yıl süre ile lisanslarını vize ettirdiklerini olduklarını Yarış Müessesesinden alacakları belge ile kanıtlayan kişilere, gerekli belgeler ile birlikte kayıt büroları kanalıyla müracaatları halinde Yüksek Komiserler Kurulunca antrenör lisansı verilir.

Antrenörlük lisansı için istenen belgeler

MADDE 87

(2) Lisanslarını vize ettirecek antrenörlerden aşağıdaki belgeler istenir:

d) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu eğitimlere katılmak ve başarılı olmak.

Jokey, apranti ve amatör binicilerden istenen belgeler

MADDE 88

(3) Lisanslarını vize ettirecek jokey, apranti ve amatör binicilerden aşağıdaki belgeler istenir:

e) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu eğitimlere katılmak ve başarılı olmak.

Seyislerden istenen belgeler

MADDE 89

(2) Lisanslarını vize ettirecek seyislerden aşağıdaki belgeler istenir:

f) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu eğitimlere katılmak ve başarılı olmak.

Ring ve start ile ilgili cezalar

MADDE 121

(4) Binicinin kusurundan ileri gelen bir sebeple start gecikmişse biniciye; startın gecikmesi atın idmansızlığından ve huysuzluğundan ileri gelmiş ise, atı starta alıştırmadığı için antrenörüne, yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir. At, otuz onbeş günden aşağı olmamak üzere idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklanır.

Uygun niteliklerde aksesuar ve forma kullanmayan ve atlara kötü muamele yapanlara verilecek cezalar

MADDE 123

(6) Bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uymayan ve usulüne uygun kamçı kullanmayan binicilere, yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası ve yedi gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. (Ek cümle:RG-29/2/2012-28219)  Koşu esnasında ata yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı vuran binicilere yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikiyüzotuzdokuz Türk Lirası para cezası ve yedi gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. (Ek cümleler:RG-23/6/2018-30457)Ancak, jokeylere bir yıl binicilere iki ay içerisinde bu kapsamda verilecek yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası süreleri, aynı kapsamda alınan son cezanın iki katı uygulanır. Söz konusu esaslara aykırı davrandığı tespit edilen binicilere bu husus yazılı olarak bildirilerek konuyla ilgili yazılı savunmalarını vermek üzere yarış tarihinden itibaren iki yedi gün süre verilir. Verilen sürenin sonunda biniciler tarafından yazılı bir savunma verildiği takdirde verilen savunma ve tespit edilen ihlal ile alakalı diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek biniciler tarafından yarış usul ve esaslarına aykırı hareket edildiği sonucuna varılırsa binicilere ceza verilir. Bir yıl içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı olarak hatalı kamçı kullandığı tespit edilen ve haklarında 2 defa tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası alan apranti ve amatör biniciler, ikinci cezanın bitim tarihinden başlamak üzere, en az bir ay süreyle tedbirli olarak Apranti Eğitim Merkezinde yapılacak program dahilinde binicilik öğretmenleri nezdinde eğitime tabi tutulur, eğitim bitiminde Yarış Müessesesi tarafından hazırlanacak rapor Yüksek Komiserler Kuruluna gönderilir. Bu apranti ve amatör binicilerin yarışlarda at binip binemeyeceğine, söz konusu rapora istinaden Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü karar verir.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

Türkiye Jokey Kulübü


Data1Tüm hakları saklıdır TYAYSD © 2019